giá không lịch sử

Đại Tần: Bắt Đầu Rút Thẻ Tròn Một Năm

286 chương
Ta Tại Cổ Đại Nhật Bản Làm Kiếm Hào

756 chương
Tam Quốc: Bắt Đầu Bị Lưu Đại Nhĩ Bức Xuất Sơn

1393 chương
Đại Đường Chi Thiếu Niên Quán Quân Hầu

360 chương
Trấn Quốc Phò Mã Gia

1313 chương
Đại Tần: Chết Thật, Tổ Long Nghe Lén Ta Tiếng Lòng !

372 chương
Vô Song Con Thứ

879 chương
Đại Đường: Thần Cấp Phò Mã Gia, Cá Ướp Muối Liền Mạnh Lên

544 chương
Thế Tử Thực Hung

890 chương
Đại Đường Bắt Đầu Từ Làm Cá Mặn

804 chương
Đoạt Đích

1027 chương
Đại Đường: Bắt Đầu Dùng Ngọc Tỷ Truyền Quốc Đánh Quả Óc Chó

762 chương
Trẫm Lại Không Muốn Làm Hoàng Đế

692 chương
Tam Quốc Chi Đại Thái Giám

682 chương
Ta, Đổng Trác, Yêu Dân Như Con

358 chương
Nhất Phẩm Tể Phụ

880 chương
Xuyên Sách Thành Phản Phái Hoàng Tử, Chuyên Diệt Vị Diện Chi Tử

2 chương
Tam Quốc: Ta Nhị Đệ Lữ Bố Thiên Hạ Vô Địch

120 chương
Ta Họ Vương, Ta Hàng Xóm Võ Đại Lang

537 chương
Đại Tần: Tàn Nhẫn Nhất Thừa Tướng, Thủy Hoàng Cầu Ta Đừng Giết

97 chương