cổ điển tiên hiệp

Ta Tại Tu Tiên Giới Trường Sinh Bất Tử

458 chương
Liêu Trai Đại Thiện Nhân

130 chương
Tế Thuyết Hồng Trần

1021 chương
Từ Liêu Trai Bắt Đầu Làm Hồ Tiên

316 chương
Trường Sinh Tu Tiên: Từ Chưởng Khống Tự Thân Tinh Nguyên Bắt Đầu

239 chương
Từ Mỗi Ngày Kết Toán Bắt Đầu Liều Ra Cái Tả Đạo Tiên Quân

273 chương
Trường Sinh Bất Tử, Ta Tại Tu Tiên Giới Huyền Hồ Tề Thế

250 chương
Hắc Thần Thoại: Đại Đường

731 chương
Ta Chỉ Là Cái Tiểu Yêu Tinh !

398 chương
Quỷ Dị Tu Tiên, Ta Có Một Cái Tận Thế Thế Giới

90 chương
Hoàng Tuyền Ngục Chủ

554 chương
Tu Tiên Từ Phục Chế Người Khác Kinh Nghiệm Bắt Đầu

193 chương
Thế Gian Bạch Xà Tiên

456 chương
Bá Võ

1683 chương
Ta Tu Tiên Lời Bộc Bạch Quá Mức Đứng Đắn

181 chương
Thục Sơn Vạn Yêu Chi Tổ

72 chương
Trường Sinh Tiên Duyên: Từ Kết Duyên Hồ Nương Bắt Đầu

138 chương
Dị Tiên Chi Chủ

314 chương
Đạo Dữ Thiên Tề

113 chương
Ta chỉ tu Linh hồn và thể xác

21 chương