Danh sách tác phẩm của tác giả: Ngô Thải

Xuyên tiến bạo quân công lược văn ta bãi lạn

109 chương