Danh sách tác phẩm của tác giả: Ngã Bất Thị Lão Tửu

Lão Bà Nữ Đế, Manh Oa Đại Náo Cửu Châu

139 chương
Sau Khi Từ Hôn, Ta Bị Cực Phẩm Các Thánh Nữ Đẩy Ngược

192 chương