Danh sách tác phẩm của tác giả: Mã Tự Mạc Ngư Vương

Tổng Võ: Thụ Đồ Trả Về, Bắt Đầu Thu Đồ Bạch Hồ Kiểm

204 chương
Tổng Võ: Vô Hạn Đơn Giản Hoá, Bắt Đầu Kiếm Áp Lý Hàn Y

388 chương