Danh sách tác phẩm của tác giả: Long Thu Nguyên

Bắt Đầu Thánh Địa Sư Thúc Tổ, Nữ Đế Làm Đồ Đệ Tiên Làm Nô

296 chương
Tây Du Gian Thần: Từ Uy Hiếp Thất Tiên Nữ Bắt Đầu!

447 chương